Pgb aanvragen

U wilt de zorg voor uw kind zelf regelen met een persoonsgebonden budget (pgb). Daar komt veel bij kijken. Daarom doorloopt u een aantal stappen voordat u een pgb kunt ontvangen. Hieronder leest u in het kort welke stappen dit zijn.

Een gesprek bij het CJG

U vraagt een gesprek aan bij het CJG waar u uw hulpvraag bespreekt. Als u in aanmerking komt voor jeugdhulp helpen we u bij het maken van een gezinsplan. Bij de aanvraag kunt u aangeven dat u een pgb wilt ontvangen. In het gesprek wordt bekeken of uw kind en u als ouder aan alle eisen voldoen om een pgb te ontvangen.

Een pgb is mogelijk als:

  • U kunt aangeven waarom hulp, door een gemeente gecontracteerde aanbieder, niet geschikt is.
  • U het pgb op eigen kracht, dan wel met hulp kunt beheren (ondersteuning inkopen, hulpverleners aansturen).
  • U zorg inkoopt die doeltreffend, veilig en cliĆ«ntgericht is.

Daarnaast moet u een aanvraagformulier invullen dat onder andere een budgetplan bevat. In het budgetplan beschrijft u als zorgvrager de persoonlijke, specifieke, persoonsgebonden zorg die u wilt gaan inhuren.

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

Na ontvangst van de documenten wordt de aanvraag voor een pgb beoordeeld door het CJG. Als aan alle eisen is voldaan dan kent de gemeente een pgb toe. Om het pgb te kunnen besteden, moet u eerst afspraken maken met uw zorgverlener(s).

Afspraken met zorgverlener(s)

Als wettelijk vertegenwoordiger van de pgb-houder (uw kind) sluit u met elke zorgverlener een zorgovereenkomst af. Hierin legt u vast welke zorg uw kind krijgt van de zorgverlener. Ook maakt u afspraken over het te declareren bedrag. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) zorgt voor de uitbetaling aan de zorgverlener(s) van uw kind. De SVB controleert de zorgovereenkomsten arbeidsrechtelijk. U geeft zelf via een declaratie door aan de SVB welk bedrag aan de zorgverlener betaald moet worden.

Belangrijke afspraken

Voldoet u niet (op tijd) aan de pgb-verplichtingen? Neem in dat geval zo spoedig mogelijk contact met ons op. Want het heeft gevolgen voor het pgb van uw kind. 

Kwaliteitseisen zorgverlener

Een zorgverlener moet een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) tonen. Een zorgverlener die op hetzelfde adres woont als de hulpvrager hoeft dit niet. Aan professionele hulpverleners worden meer eisen gesteld. Jeugdhulp moet volgens de Jeugdwet uitgevoerd worden door geregistreerde professionals, tenzij aannemelijk kan worden gemaakt dat dit niet nodig is. In een gesprek vertellen wij u daar meer over.

Meer weten?

Kijk op www.hulpwijzerlochem.nl/pgb

Hulpwijzer Lochem

Informatie, tips en adviezen over bijvoorbeeld zwanger zijn of worden, baby, peuter, basisschoolkind, puber of jong volwassen vindt u op hulpwijzerlochem.nl. Daar vindt u ook adressen van professionele instanties waar u terecht kunt als u meer hulp nodig hebt.

lees meer →